ecomsiam web hosting กับงานพัฒนา web application development ออกแบบ พัฒนาระบบงาน

งานออกแบบพัฒนาระบบงาน

นอกจากการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการนำเสนอในส่วนของ Front end เรายังพัฒนาระบบงาน (Back office) เช่น

งานพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศ งานฐานข้อมูล เพื่อการใช้งานภายในองค์กร (Application development) และ ออกแบบระบบฐานข้อมูล และ พัฒนาโปรแกรมในการเชื่อมโยงกับเว็บเพจ (Web application) โดยเริ่มตั้งแต่


 1. การวิเคราะห์และสรุปความต้องการ (System servey and analysis)
 2. การคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 3. การวางแผนและออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (user interface)
 4. งานออกแบบฐานข้อมูล (Database design)
 5. งานพัฒนาโปรแกรม (Appliction development)
 6. ตลอดจนงานติดตั้งและฝึกอบรม (Implement and Training)


ระบบสารสนเทศสำหรับบริหาร STOCK สินค้า (Stock Management System)

ระบบสารสนเทศสำหรับบริหาร STOCK สินค้า (Stock Management System)


เทคโนโลยีที่ใช้ :

ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม (Web Application) : Html, PHP, JAVA เชื่อมโยงกับระบบ Barcode สินค้า
ระบบปฏิบัติการ : Linux Operating System, Apache
ระบบฐานข้อมูล : Mysql Database

รายละเอียดของโครงการโดยย่อ

บริหารและจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสม และป้องกันจำนวน Stock สินค้ามีมากเกินกว่าความต้องการ หรือไม่เพียงพอ โดยสามารถ

  • ตรวจสอบปริมาณของสินค้าได้ตลอดเวลา พร้อมระบบจัดการสินค้า, ติดตามการขายสินค้า และระบบรายงานในการติดตามการออกใบแจ้งหนี้
  • ลดความผิดพลาดในการรับสินค้าเข้า STOCK ด้วยระบบ Barcode
  • และระบบติดตามการสั่งของจาก Supplier ซึ่งช่วยให้สามารถบริหารการจัดส่งสินค้าได้ถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา และครบถ้วน
  • พร้อมระบบช่วยประมาณการกำไรขั้นต้น จากยอดขายและต้นทุนสินค้าจริง และสรุปกำไรที่ได้ สำหรับ พนักงานขาย (Sales department) ทราบกำไรขั้นต้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจราคาขาย
  • นอกจากนี้ ยังมีรายงานสำหรับผู้บริหาร เกี่ยวกับยอดขายตามประเภทสินค้า, ลูกค้า, เจ้าหน้าที่ขาย ตลอดจนต้นทุน และกำไร จำแนกตามโครงการ
ระบบรายงานสถานะของเครื่องจักรแบบออนไลน์

ระบบรายงานสถานะของเครื่องจักรแบบออนไลน์


เทคโนโลยีที่ใช้ :

ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม : Html, PHP, JAVA (Web Application)
ระบบปฏิบัติการ : Windows 2000, IIS
ระบบฐานข้อมูล : MS SQL Server

รายละเอียดของโครงการโดยย่อ

ระบบรายงานการทำงานของเครื่องจักร ในกระบวนการผลิตแบบ Online สามารถติดตามการทำงานของเครื่องจักร, กำลังผลิตของเครื่องจักร, และช่วงเวลาที่เครื่องจักรหยุดเดิน โดยสามารถติดตามสถานะและรายงานผ่านทางเว็บไซต์

E-commerce สำหรับขายสินค้าให้กับสมาชิก (ธุรกิจขายตรง)

E-commerce สำหรับขายสินค้าให้กับสมาชิก (ธุรกิจขายตรง)


เทคโนโลยีที่ใช้ :

ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม : Html, PHP, JAVA (Web Application)
ระบบปฏิบัติการ : Linux Operating System, Apache
ระบบฐานข้อมูล : Mysql Database

รายละเอียดของโครงการโดยย่อ

 1. ระบบขายสินค้าแบบออนไลน์ให้กับสมาชิก ซึ่งเป็นระบบอีคอมเมอร์สสมบูรณ์แบบ
 2. โดยผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถจัดการข้อมูลสินค้าและข้อมูลของเว็บไซต์ได้ทุกหน้าเว็บเพจ
 3. เว็บไซต์สำเร็จรูป : NineNIC Web site builder Technology)
 4. พร้อมระบบรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแบบออนไลน์
 5. เมื่อมีการสั่งซื้อ ระบบจะเก็บรวบรวมคะแนนสะสม สำหรับคำนวณผลตอบแทน โดยมีระบบ User, Password สำหรับสมาชิกในการสอบถามข้อมูลยอดสะสมคะแนนได้ตลอดเวลา
ระบบจัดการข้อมูลสมาชิกแบบออนไลน์

ระบบจัดการข้อมูลสมาชิกแบบออนไลน์


เทคโนโลยีที่ใช้ :

ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม : Html, PHP, JAVA (Web Application)
ระบบปฏิบัติการ : Linux Operating System, Apache
ระบบฐานข้อมูล : Mysql Database

รายละเอียดของโครงการโดยย่อ

 1. ระบบรวบรวมข้อมูลสมาชิกสมัครทำงานหรือศึกษาต่อที่ต่างประทศ
 2. มีการแจ้งสถานะการรับสมัครให้กับสมาชิก โดยมีระบบ User, Password
 3. สำหรับสมาชิกในการสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการสมัครงาน
เฟดเดรัล เอ็กเพรส คอร์ปอเรชั่น Federal Express Corporation

FedEx


เทคโนโลยีที่ใช้ :

ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม : Visual basic code
ระบบปฏิบัติการ : Window NT server (Client is windows)
ระบบฐานข้อมูล : MS Access Database

รายละเอียดของโครงการโดยย่อ

Formal Tax Invoice application

 1. ระบบจัดการข้อมูลใบกำกับภาษี ซึ่งควบคุมการออกใบกำกับภาษี
 2. และรายงานส่งสรรพากร โดยสามารถใช้งานร่วมกันภายในระบบเครือข่าย
 3. ลดความผิดพลาดในการออกใบกำกับภาษีถึงลูกค้า
 4. สามารถคำนวณอัตราค่าบริการขนส่ง ตามประเภท ชนิด การใช้บริการ และพื้นที่ให้บริการ ได้อย่างถูกต้อง

With Holdind Tax ระบบออกเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภงด. 50)


Credit Note application ระบบจัดทำการลดหนี้ (Credit Note)


DENTAL SMAILE CLINIC.

DENTAL SMAILE CLINIC.


เทคโนโลยีที่ใช้ :

ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม : Visual basic code
ระบบปฏิบัติการ : Windows)
ระบบฐานข้อมูล : MS Access Database

รายละเอียดของโครงการโดยย่อ

ระบบฐานข้อมูลสำหรับร้านทันตแพทย์ ประกอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงาน

 1. การจัดการ ทะเบียนคนไข้และประวัติการรักษา , รายละเอียดการจ่ายสินค้า/ยา ตลอดจนการออกใบเสร็จรับเงิน
 2. สามารถทราบปริมาณสินค้าคงเหลือ และจำนวนสินค้าออก โดยมีระบบเตือน เมื่อสินค้าถึง Minimum Stock , รายงานสินค้ารับเข้า
 3. นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดส่วนแบ่งที่ให้กับทันตแพทย์ประจำคลินิค
 4. รายงานวิเคราะห์ด้านรายรับ และต้นทุนของร้าน
 5. พร้อมระบบความปลอดภัย Security แยกตามสิทธิของผู้เข้าใช้ระบบ

With Holdind Tax ระบบออกเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภงด. 50)


Credit Note application ระบบจัดทำการลดหนี้ (Credit Note)


ระบบจัดการข้อมูลติดตามสถานะการใช้งานรถ (DATA Management for GPS Tracking System)

ระบบจัดการข้อมูลติดตามสถานะการใช้งานรถ (DATA Management for GPS Tracking System)

เทคโนโลยีที่ใช้ :

ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม : Html, PHP, JAVA (Web Application)
ระบบปฏิบัติการ : Linux Operating System, Apache
ระบบฐานข้อมูล : Mysql Database

รายละเอียดของโครงการโดยย่อ

 1. เป็นระบบจัดการข้อมูลของรถ ซึ่งให้บริการแบบออนไลน์กับเจ้าของรถ
 2. การติดตามสถานะการใช้งานรถ โดยผ่านเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต
 3. ควบคุมปริมาณการรับส่งข้อมูล และป้องกันความผิดพลาดจากการส่งข้อมูล
 4. ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูล และจัดการระบบผ่านทางเว็บไซต์
สั่งซื้อและชำระเงินค่าจดโดเมเนมและ web hosting

คุณสามารถสั่งซื้อ จดุโดเมนและ web hosting ได้โดยหลายช่องทางค่ะ

สั่งซื้อทางเว็บไซต์ (Online Registration)

(1) โดยการลงทะเบียนจดโดเมนเนมหรือ web hosting ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
[คลิ๊กเพื่อสั่งซื้อ Web hosting]


(2) กรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียน จดโดเมน หรือใช้งาน Web hosting

(3) จะมีอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อของคุณ
โดยคุณสามารถขอใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ได้ หลังจากนั้นจะมีอีเมล์แจ้งค่าใช้จ่าย และข้อมูลการสั่งซื้อให้กับคุณ

 

สั่งซื้อ order web hosing thailand เว็บโฮสติ้งไทย ฟรี โดเมน ฟรี SSL

ขั้นตอนการชำระค่าบริการ

เมื่อคุณได้ชำระค่าบริการแล้ว ภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง เราจะแจ้ง Email ยืนยัน การเข้าใช้งาน และคุณสามารถเข้าใช้งาน โดเมนเนม / Web hosting ได้ค่ะ


ทางโทรศัพท์ (Phone) หรือ แฟกซ์ (Fax) หรืออีเมล์

หากคุณไม่สะดวกในการสั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์ โปรดติดต่อถึงฝ่ายขาย โทร. 02-968-2665, 02-968-3399 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ –วันเสาร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น.
หรืออีเมล์ support@ecomsiam.com และโปรดให้รายละเอียดแก่เราดังนี้

- ชื่อ-นามสกุลของคุณ
- ชื่อบริษัท (ถ้ามี)
- ที่อยู่สำหรับส่งใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จ
- อีเมล์ (E-mail Address)
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก, แฟกซ์ (FAX)
- แพคเกจที่คุณต้องการจากนั้น เราจะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ท่านกรอกข้อมูลส่งกลับมา โดยทางแฟกซ์ หรือทางอีเมล์ ตามที่ท่านได้แจ้งไว้
DataCenter
host

เยี่ยมชม ecomsiam Data center จดโดเมน Web hosting plan

web hosting thailand เว็บโฮสติ้งไทย ฟรี โดเมน ฟรี SSL

 


ติดตั้ง Opensource ได้หลากหลาย

สามารถใช้งาน กับ Script เช่น php,html,css,java,MySQL และการใช้งาน forum, WordPress,Joomla, Post-nuke, smf(simple machines forum), magento, oscommerce, Zencart, opencart และอื่นๆ อีกมากมาย


wordpress web hosting thailand เว็บโฮสติ้งไทย บริการดี ดูแลดี ฟรี โดเมน ฟรี SSL joomla web hosting thailand เว็บโฮสติ้งไทย บริการดี ดูแลดี ฟรี โดเมน ฟรี SSL Postnuke web hosting thailand เว็บโฮสติ้งไทย บริการดี ดูแลดี ฟรี โดเมน ฟรี SSL smf-simple-machines-forum web hosting thailand เว็บโฮสติ้งไทย บริการดี ดูแลดี ฟรี โดเมน ฟรี SSL magento web hosting thailand เว็บโฮสติ้งไทย บริการดี ดูแลดี ฟรี โดเมน ฟรี SSL oscommerce web hosting thailand เว็บโฮสติ้งไทย บริการดี ดูแลดี ฟรี โดเมน ฟรี SSL zencart web hosting thailand เว็บโฮสติ้งไทย บริการดี ดูแลดี ฟรี โดเมน ฟรี SSL opencart web hosting thailand เว็บโฮสติ้งไทย บริการดี ดูแลดี ฟรี โดเมน ฟรี SSL
และอื่นๆ อีกมากมาย

บริการติดตั้ง Opensource ฟรี!

web hosting solution มากมายเกี่ยวกับ CMS และสำหรับ Shopping Cart web hosting ,blog web hosting,forum web hosting

ลงชื่อเข้าใช้ Advance web hosting ได้ที่นี่ค่ะ

 

แนะนำบริษัท web hosting

เว็บเพจที่เกี่ยวข้อง

คำถามที่ถามบ่อย

บริการลูกค้า

วิธีสั่งซื้อและชำระเงิน

Copyright © 2018 ecomsiam.com. All rights reserved.
Live chat